Żarnowiec,
408 280 PLN
Działka (Rolna) na sprzedaż , 20 414 m2
20 PLN /m2
Powierzchnia
20 414 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 956350
Powierzchnia: 20 414 m2
Cena za m2: 20 PLN
Cena: 408 280 PLN

Opis nieruchomości:

Oferujemy na sprzedaż działkę rolną o powierzchni 2,04 ha, w miejscowości Żarnowiec. Nieruchomość znajduje się 4 km od plaży w Dębkach i niespełna 2 km od jeziora Żarnowieckiego. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXIV/244/2020z dnia 2020-06-18. Podstawowe ustalenia planu to:
Przeznaczenie terenów : tereny rolnicze
a) przeznaczenie podstawowe: grunty orne, łąki, pastwiska;
b) na terenach dopuszcza się wykonywanie urządzeń melioracyjnych jak rowy oraz stawy o funkcji drenującej;
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
a) teren znajduje się w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz w Nadmorskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
b) teren znajdują się w zasięgu obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki
c) ustala się zachowanie zieleni towarzyszącej ciekom wodnym oraz drogom;
d) dopuszcza się zadrzewienia z wykorzystaniem gatunków rodzimych;
e) zachować istniejące na terenie urządzenia drenarskie;
f) zapewnić przepustowość istniejących rowów melioracyjnych;
g) zapewnić przynajmniej jednostronny dostęp do rowów melioracyjnych w celu umożliwienia ich konserwacji;
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
a) na przedmiotowych terenach nie zidentyfikowano obiektów ani obszarów objętych ochroną zabytków;
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
a) na terenach obowiązuje zakaz lokalizowania budynków, obiektów budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę jak: wiaty, altany a także obiektów niepołączonych na stałe z gruntem;
b) obowiązuje zakaz sytuowania elektrowni wiatrowych i wież widokowych;
c) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej .

Skontaktuj się z agentem :
Hanna Retur

Telefon : +48500023053

castello.nieruchomosci@wp.pl


Lokalizacja: